default
ul. 6-go Marca 3B
76-032 Mielno-Unieście
696 097 898
602 468 033
info@domki-tropikana.pl

Regulamin

Regulamin pobytu „DOMKI TROPIKANA” przy ulicy 6-go Marca 3A I 3B oraz przyległym Parkingiem w Mielnie.

Zarządcą i opiekunem „DOMKI TROPIKANA” jest  Grzegorz Bagiński  NIP: 669-220-28-16

Uiszczenie opłaty ( w tym przedpłaty) za pobyt oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 1. Każda przedpłata dokonana na rachunek bankowy Zarządcy i opiekuna obiektu stanowi zadatek w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Pomieszczenia mieszkalne wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „klientem”, „Gościem” lub „osobą”.
 3. Doba rozpoczyna się po godz. 15:30, natomiast kończy o godz. 9.30-10:00.
 4. Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu, przed przekazaniem kluczy do domku i posesji. W przypadku, gdy klient uiścił całą zapłatę w formie przelewu bankowego, winien okazać dowód wpłaty przed odbiorem kluczy lub przesłać potwierdzenie na adres mailowy wskazany w zakładce KONTAKT. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.
 5. Opłata dodatkowa: rozliczana jest wg wskazań licznika prądu. Przelicznik:   1,00 zł/kWh.
 6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł. jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
 7. W ostatnim dniu pobytu goście zobowiązani są do opuszczenia domku najpóźniej do godziny 10:00. Przedłużenie okresu pobytu jest możliwe jedynie za wcześniejszym uzgodnieniem tego z kierownictwem „DOMKI TROPIKANA”. Samowolne przedłużenie pobytu skutkować może natychmiastowym wykwaterowaniem oraz naliczeniem opłaty specjalnej w wysokości 150% opłaty za rozpoczętą dobę. Samochód pozostawiony przez Gościa na terenie ośrodka po wymeldowaniu podlega opłacie wg cennika.
 8. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 9. Zagubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się z koniecznością wniesienia przez klientów opłaty w wysokości 50,00 zł.
 10. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi tel. 696-097-898, 602-105-094.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania gościom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 12. Za każdą dodatkową osobę pobieramy opłatę zgodnie z cennikiem usług „Domki Tropikana” , pobyt dodatkowej osoby tylko za zgodą kierownictwa „Domki Tropikana”.
 13. Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości, na terenie „Domki Tropikana” zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite.
 14. Na terenie „Domki Tropikana” obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:30, Ośrodek może zastrzec brak ciszy nocnej w razie organizacji imprezy organizowanej przez Kierownictwo.
 15. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych.
 16. Goście przebywający na terenie „Domki Tropikana” zobowiązani są przestrzegać przepisów
  BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 17. Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku,
  w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 10:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem „Domki Tropikana” istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin, bez utraty zadatku (każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych,)
 18. Rezygnacja klienta z pobytu po odebraniu kluczy od domku nie wiąże się z koniecznością zwrotu dokonanej wpłaty.
 19. Gość nie może przekazywać domku innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.
 20. Osoby niezameldowane bez powiadomienia Zarządcy nie mogą przebywać w domku oraz na terenie obiektu.
 21. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób.
 22. Zarządca „Domki Tropikana” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 23. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 24. We wszystkich domkach obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu, ( osoby palące prosimy o wychodzenie na taras i w trosce o czystość korzystanie z  popielniczek,
  • patroszenia ryb
  • smażenia ryb,
 25. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia, smażenia obowiązuje opłata 200 zł.
 26. Jeśli poniesiemy znaczne straty z powodu niezrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu domku.
 27. Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach. Przypisane miejsca parkingowe są płatne 5zł / doba za samochód. Przy zameldowaniu należy podać nr rejestracyjny samochodu.
 28. Miejsca Parkingowe dla naszych gości są niestrzeżone.
 29. We wszystkich domkach obowiązuje zakaż używania piecyków elektrycznych. W Przypadku chłodniejszych dni zapewniamy własny sprzęt grzejący.
 30. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak tymczasowy, nieprzewidziany awarie.
 31. W „Domki Tropikana” mogą przebywać małe zwierzęta domowe, przy czym właściciele zobowiązani są do ich nadzoru, jak również do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy. Od Gości przyjeżdżających ze zwierzętami domowymi w dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł. jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
 32. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z koniecznością opuszczenia „Domki Tropikana” bez zwrotu kosztów.
 33. Zabrania się grillowania na tarasach. Grillowanie tylko w wyznaczonych miejscach przez „Domki Tropikana”.
 34. W każdym z domków znajduję się aktualna lista z wyposażeniem na dzień zakwaterowania turystycznego która stanowi załączniki do regulaminu.
 35. Personel „Domki Tropikana” służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

Uzupełnieniem dla niniejszego regulaminu jest cennik usług określający opłaty za zakwaterowanie + dodatkowe opłaty.